VEDTEKTER FOR MARATONGRUPPEN I

BFG FANA

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

?1

 

Styret i Maratongruppen består av leder, nestleder og to til tre styremedlemmer utover dette. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær.

 

?2

 

Valg av styre skjer ved årsmøtet for Maratongruppen, som avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og samtidig tidligere enn årsmøtet i BFG Fana.

 

?3

 

Leder og nestleder velges for en periode p?to år. De er ikke p?valg samtidig. Styremedlem

1 og eventuelt 3 velges samtidig. Styremedlem 2 velges året etter. Alle velges for en periode p?to år.

 

?4

 

Styremøter avholdes fortrinnsvis i god tid før hvert løp og ellers når et eller flere styremedlemmer krever det. Styremøtet er beslutningsdyktig når minimum leder eller nestleder, samt to styremedlemmer er til stede. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

?5

 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene i Maratongruppen. Styrets oppgaver er:

a) Innkalle til og iverksette årsmøtet i henhold til vedtektene.

b) Ansvar for løpende ledelse og administrasjon av gruppen, representere denne utad,

herunder ?ivareta gruppens interesser ovenfor hovedstyret i BFG Fana og offentlige

myndigheter.

c) Arrangere og utvikle Maratonkarusellen.

d) Vurdere de økonomiske og materielle behov innen maratongruppen. Forvalte gruppens midler etter beste evne.

e) Oppnevne komiteer, utvalg og personer for spesielle oppgaver, samt utarbeide instruks og mandat for disse.

f) Tilrettelegge og motivere personer for ?skape et godt milj? slik at disse ønsker ?være med ?arrangere og delta i lange løp.

 

 

 

 

?6

 

Årsmøtet skal:

a) Behandle årsmeldingen for foregående år.

b) Behandle regnskapet for foregående år.

c) Behandle innkommende forslag.

d) Velge styre.

e) Velge valgkomit?

 

?7

 

Valgkomiteen består av to medlemmer, som velges for en periode p?to år. De er ikke p?valg samtidig. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger selv sin leder.

 

?8

 

Ved oppløsning av gruppen tilfaller alle eiendeler og gjeld BFG Fana.

?/span>

?9

 

Forøvrig gjelder lov og vedtekter for BFG Fana.

 

 

Nike Air Max 2009 Nike Air Max 2010